Litteraturtips

 • Aytar, Osman. (2009). Organisering, diaspora och statslöshet.Ingår i Bengtsson, Bo & Kugelberg,Clarissa (Red.), Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det mångkulturella samhället.
 • Borgström, Maria och Goldstein-Kyaga, Katrin red (2006) Gränsöverskridande identiteter I globaliseringens tid. Ungdomar, migration och kampen för fred. Södertörns högskola.
 • Brömssen, Kerstin von (2003) Tolkningar, förhandlingar och tystnader. Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala rummet. Acta Universitatis Gothoburgensis. Göteborgs universitet.
 • Bäckström, Edgardh Beckman, Pettersson (2004) Religiös förändring i norra Europa. En studie av Sverige ”Från statskyrka till fri folkkyrka. Diakonivetenskapliga institutets skriftserie nr 8.
 • Carlberg, Anders (2006) Generationsklyftan hotar demokratin. Hjalmarson och Högberg Bokförlag.
 • Cockburn Cynthia (1998) The Space Between Us: Negotiating Gender and National Identities in Conflict. London, New York: ZED. Books.
 • De Los Reyes, Paulina (2005) Intersektionalitet. Kritiska refleksioner över (o) jämlikhetens landskap. Stockholm: Liber.
 • De los Reyes, Paulina (red) (2006) Maktens olika förklädnader – kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige.
 • Eriksson-Zetterquist, Ulla (2007) Organisering och intersektionalitet
 • Gardell, Mattias (2010) Islamofobi, Leopold förlag, Stockholm.
 • Grip, Lena. (2010). Likhetens rum – olikhetens praktik: om produktion av integration i fyra svenska kommuner. Karlstads universitet. Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Kulturgeografi. Karlstad University Studies 210:2.
 • Gilhus, Ingvild Saelid, Mikaelsson Libeth (2003) Nya perspektiv på religion. Natur och Kultur. Stockholm.
 • Gopin, Marc ”Holy war, Holy Peace, How religion can bring peace to the Middle East”, Oxford University Press, (2002)
 • Halvardsson, Sven (2012) Kanske alla Har Rätt – eller Fel –Religionsmöten och syn på Andra i Mångreligiösa miljöer. Artos och Norma Bokförlag.
 • Interreligious and Intercultural Dialogue in Youth Work (2007) Symposium Report, Council of Europe Publishing
 • Jakelić, Slavica ”Collectivistic Religions: Religion, Choice, and Identity in Late Modernity”, Ashgate Publishing Ltd, 2010
 • Johansson, Anna ”Narrativ teori och metod : med livsberättelsen i fokus”, Studentlitteratur (2005)
 • Lahdenperä, Pirjo. (1997). Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? En textanalytisk studie av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund.Lärarhögskolan, Studies in Educational Sciences 7.Stockholm: HLS-Förlag.
 • Lahdenperä, Pirjo. (2004). Interkulturell pedagogik – vad, hur och varför. I P. Lahdenperä (Red.), Interkulturell pedagogik i teori och praktik (s. 11–33). Lund: Studentlitteratur.
 • Lahdenperä, Pirjo. (2008). Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald. Lund: Studentlitteratur.
 • Linton, Magnus (2012) De hatade Bokförlaget Atlas. Stockholm
 • Lövheim & Bromander, Jonas (red) ”Religion som resurs: existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv”, Artos (2012)
 • Mark Juergensmeyer Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence
 • Mattsson, Tina. (2010). Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis. Malmö: Gleerups Utbildning AB
 • Mouffe, Chantal (2000)The Democratic Paradox Verso, London.
 • Nejadmehr, Rasoul. (2008). Mångkultur som vår kultur. I Nejadmehr R, Liedman S-E, Doust,M.D. (Red.), Befria oss från mångkulturalism. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Palmblad, Marika ”Det nya landet, kristen och muslimsk dialog som utmaning och möjlighet”, Arcus (2005)
 • Patel, Naboo & Meyer, Cassie ”The Civic Relevance of Interfaith Cooperation for Colleges and Universities”, Journal of College & Character, VOLUME 12, No. 1, February 2011
 • Plisch, Emil. (2004). Om konsten att spegla det samhälle vi lever i dag. Erfarenheter från Danmark. I Pripp O. (Red.), Mångfald i kulturlivet. Botkyrka: Mångkulturellt Centrum.
 • Statens invandrarverk ”Rasismens varp & trasor” 1995
 • SST ur: Demokratin behöver oss, 2013
 • Waltzer, Michael (1998) Om tolerans. Atlas förlag

Övrigt